ระเบียบในศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน สวนพุทธธรรม วัดชายนา

เวลา   ๐๓.๔๕  น. สัญญาณระฆังปลุกขึ้นทำวัตรเช้า

เวลา   ๐๔.๑๕  น. สวดมนต์  ทำวัตรเช้า

เวลา   ๐๕.๑๕  น. พระภิกษุออกบิณฑบาตตามสาย

เวลา   ๐๗.๐๐  น. สัญญาณระฆังฉันจังหันเช้า 

เวลา   ๐๗.๓๐  น. ปฏิบัติเดินจงกรม

เวลา   ๑๑.๐๐  น. สัญญาณระฆังฉันเพล

เวลา   ๑๔.๐๐  น. สัญญาณระฆังปฏิบัตินั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง  ยืนสมาธิครึ่งชั่วโมง

เวลา   ๑๕.๐๐  น. สัญญาณระฆังปฏิบัติเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมง

เวลา   ๑๖.๓๐  น. สัญญาณระฆังร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด

เวลา   ๑๘.๐๐  น. สัญญาณระฆังเตือนเข้าทำวัตรเย็น

เวลา   ๑๘.๓๐  น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น   

เวลา   ๑๙.๐๐  น. ปฏิบัติเจริญภาวนา

เวลา   ๒๐.๐๐  น. ฟังธรรม

เวลา   ๒๑.๐๐  น. ปฏิบัติเจริญภาวนา  และพักผ่อน