๑. อาราธนาพระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมปฏิบ้ติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรูปแบบของการอยู่ปริวาสกรรม  วันที่ 1-10 ธันวาคม ของทุกปี                              
๒. กิจกรรมงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ประจำปี  เป็นเวลา ๗  วัน   ตรงกับวันขึ้น ๙ – ๑๕ ค่ำ เดือน ๗  (ของทุกปี)


                              ๓. กิจกรรมการจัดบวชแม่ชี  เนกขัมมะนารี  เนกขัมมะบุรุษ  ตลอดปี
 มีการจัดบวชทุกวัน  กำหนดเวลาบวชเป็น  ๒ เวลา  คือช่วงเช้า ๐๙.๐๐  น. และช่วงบ่าย  ๑๔.๐๐ น.   จำนวนวันการเข้าปฏิบัติธรรมอยู่ที่ความพร้อมของผู้ปฏิบัติ    มีการฝึกปฏิบัติตามหลักการและระเบียบเวลาของวัด